شنبه نهم آبان ۱۳۸۸

100 سئوال

بخش اول : دستور 8 نمره               4 نمره  (از سوال 1-40)

1- دو جمله مثال بزنید که در آن ها نهاد جدا با شناسه مطابقت نکند.

2- نقش کلمه های جمله های زیر را مشخص کنید.

علی پرسید: آینده در دستان کیست ؟ - زمین به دور خورشید می گردد.   این پارچه از ابریشم است.

3- جمله ی « علی نامه می نویسد» را به جمله ی مجهول تبدیل کنید.

4- یکی از ویژگی های اسم « شناس» بودن آن است . دو نشانه از سه نشانه ی آن را ذکر کنید.

5- وابسته های « پیشین اسم » را نام ببرید و برای هریک دو نمونه مثال بیاورید .

6- وابسته های « پسین اسم » را نام ببرید و برای هریک دو

 نمونه مثال بیاورید.

7- ضمیرهای شخصی جدا و پیوسته را به ترتیب و  به همراه شخص هریک بنویسید.

8- جمله ی مستقل بر دو نوع است. دو نوع آن را نام ببرید. و مثال بزنید.

9- نام آوای هریک از کلمه های زیر را بنویسید .

کلاغ                   آب                      مرغ                          باد                          گنجشک

10- جدول زیر را کامل کنید.

             ویژگی ها   فعل

زمان دقیق

مصدر

وجه

شخص

شناسه

ضمیر جدا

بن مضارع

دوم شخص جمع

دارم می روم

 

 

 

 

 

 

 

 

برده است

 

 

 

 

 

 

 

 

خواهیم آمد

 

 

 

 

 

 

 

 

داشتی می گفتی

 

 

 

 

 

 

 

 

آمدند

 

 

 

 

 

 

 

 

11- ساخت هریک از اسم های زیر را مشخص کنید.

لاک پشت – قرآن خوانی – بوستان – کارگر – کتابخانه – دبستان – کارمند

12- ترکیب وصفی و ترکیب اضافی را مشخص کنید.

گل سرخ               – کتاب زبان فارسی                       پیرمرد                     مرد پیر

13- از مصدر « گذشتن» صفت مفعولی و صورت های سه گانه ی صفت فاعلی بسازید.

14- مفرد جمع های مکسر زیر را بنویسید.

منازل                       مدارس                             ابنیه                                  قصور

15- هسته و انواع دقیق وابسته را در جمله های زیر مشخص کنید.

16- پنج مرحله  را  که یک جمله ی معلوم به جمله ی مجهول تبدیل می شود  با 3 مثال توضیح دهید.

17- واژه ی « خوشحال» را در دو جمله ی جداگانه به کار ببرید که دریکی مسند و در دیگری قید باشد.

18- کاربرد مؤدبانه ی ضمایر « او» و « تو» را بنویسید.

19- نهاد جدا و نهاد پیوسته باید در چه چیزهایی باهم مطابقت داشته باشند؟

20- متمم های قابل حذف چه نام دارند؟

21- هریک از اصطلاحات زیر رابا مثال توضیح دهید.

وجه اخباری – وجه التزامی – وجه امری

22- بن مضارع از مصدر « آمدن و شنیدن »  چه می شود؟

23- پنج ویژگی فعل را نام ببرید توضیح دهید و برای هریک مثالی بیاورید.

24- دو فعل دو وجهی بنویسید و هر فعل را در دو جمله ی جداگانه به کار ببرید. ( جمعاً چهار جمله)

25- روش ساخت هریک از فعل های زیر را تعریف کنید ، توضیح دهید.  و مقال بزنید.

ماضی نقلی – ماضی التزامی – ماضی بعید – مضارع اخباری – مضارع التزامی – ماضی مستمر و مضارع مستمر

26- نمودار درختی هریک از جمله های زیر را رسم کنید. و نام هریک از اجزای جمله را به دقت بنویسید. نهاد جدا و پیوسته را نیز مشخص کنید.

من حافظه ی قوی دارم. هم کلاسی های امروز ما ، دوستان صمیمی فردای ما هستند . خورشیدمی درخشد.

27- دو جمله که فعل آن ها گذرا است و دو جمله که فعل آن ها ناگذر است بنویسید و فعل هرجمله را نیز مشخص کنید.

28- ساختمان گزاره سه نوع است. نام ببرید ، تعریف کنید و مثال بزنید.

29- هریک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید و برای هریک دو نمونه مثال بیاورید.

1. فعل ساده  2. تکواژ 3. فعل پیشوندی 4. « وند»  5. کار کرد « وند»  6. فعل مرکب  7. فعل کمکی  8. بن فعل   9. مصدر

30- چهار ویژگی « اسم » را نام ببرید، تعریف کنید ، انواع آن را ذکر کنید و برای هریک ، دو نمونه مثال بیاورید.

31- اسم عام و اسم خاص را تعریف کنید تفاوت های آن دو و راه شناخت هریک را با مثال توضیح دهید.

32- صفت های بیانی زیر را تعریف نموده و برای هریک دو نمونه مثال بیاورید.

1. صفت بیانی ساده     2. صفت بیانی مرکب             3. صفت بیانی مشتق    4. صفت بیانی مشتق مرکب

33- اضافه ی تعلقی و غیر تعلقی چیست ، با ذکر چهار مثال توضیح دهید .

34- کدام ضمیرها می توانند وابسته ی پسین بپذیرند؟ توضیح دهید.

35- در مثال های زیر ، شبه جمله را مشخص کنید.

دریغا ! ملتی که جامه ای را بپوشند که خود نبافد و نانی را بخورد که خود گندمش را خرمن نکند.

نشستن و افسوس خوردن و دست روی دست گذاشتن کار خردمندان نیست. اگر مرد میدانید ، بسم ا... و گرنه از وای وای گفتن کاری ساخته نیست.

36-  پس از تعریف قید ، بنویسید که قیدها از نظر وابستگی به چند نوع تقسیم می شوند ، نام ببرید و برای هریک مثالی بیاورید.

37- نشانه ی قید چیست و قیدهای نشانه دار و بی نشانه چه قیدهایی هستند؟ با مثال توضیح دهید.

38- فرق گروه قیدی و مسند و تفاوت متمم های قیدی و متمم های فعل در چیست؟ با مثال توضیح دهید.

39- آیا اسم خاص با جمع بستن به اسم عام تبدیل می شود؟ چرا؟

40- هریک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید و مثال بزنید .

1) جمله ی مستقل  2) جمله ساده   3) جمله ی مرکب   4) پیوندهای وابسته ساز  5) جمله ی هسته 

6) جمله ی وابسته         7) پیوندهای همپایه ساز

بخش دوم : نگارش 5 نمره     25 سوال  ( از سوال 41- 65)

41- چرا کلمه « شوری ها» در زبان فارسی کاربرد ندارد؟

42- استاد مطهری عنوان کتاب « تماشاگه راز» را  از  چه راهی انتخاب کرده است؟

43- چهار مورد از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید.

44- مراحل تهیه ی گزارش را نام برده و یکی  را توضیح دهید.

45- قسمت های تشکیل دهنده ی یک مقاله را نام ببرید ( 4 مورد)

46- دو مورد از ویژگی های زبان معیار را بنویسید.

47- « از ماست که برماست» اثر کیست؟ نویسنده عنوان نوشته ی خود را چگونه انتخاب کرده است؟

48- در هر نوشته دو نوع فهرست .................. و فهرست ................... وجود دارد.

49- صورت کامل هریک از علایم اختصاری زیر را بنویسید.

الخ.                  هـ . ش.             (س)                 (عج)            ر.ک.               چ.        صص.

50- کهن ترین فرهنگ لغت فارسی، چه نام دارد و تالیف کیست؟ 

51- نویسندگی به چیزی تشبیه شده است؟

52- برای انتخاب عنوان نوشته ، چه راه هایی وجود دارد؟ چهار مورد نام ببرید.

53- روش های کلی و عمومی تحقیق را نام ببرید.

54- فهرست راهنما که در پایان تحقیق قرار می گیرد شامل چه مطالبی می شود؟

55- گزارش ها از نظر اندازه ، موضوع ، چگونگی تهیه و .... به پنج نوع تقسیم می شوند. هریک را نام ببرید و به طور کامل توضیح دهید.

56- سه مرحله ی تهیه ی گزارش را به ترتیب نام برده و هریک را به طور کامل توضیح دهید.

57- نکته ی مهم در یادداشت برداری چیست ؟

58- در هرکتابخانه سه نوع برگه ( برگه دان)  وجود دارد؟ نام ببرید و بنویسید که این برگه ها به چه صورتی تنظیم شده اند؟

59- چهار فایده ی طرح نوشته چیست؟

60- نوشته ها به اعتبار قالب ، چند گونه هستند. 4 مورد نام ببرید.

61- ویرایش زبانی چیست؟ توضیح دهید.

62- جمله های زیر را ویرایش کنید.

- تاکنون ابتکارات علمی فراوانی از سوی متفکران ایران صورت گرفته است.

- برادر ابراهیم – همان که از وارد شد – دانشجوست.

- علی مثل خواهرش دانشجو نیست.

- باید از زشتی ها پرهیز و مبارزه کرد.

63- جاهای خالی را با عبارت های مناسب کامل کنید.

.............................................................................................. برخوردار شده است.

.............................................................................................. برخوردار می شویم.

64- در نگارش متن گزارش ، باید چه نکاتی رعایت شود؟

65- مقاله های « کتاب و کتاب خوانی» و « چنین رفت و ....» از نظر هدف و محتوا و شیوه ی نگارش چه نوع مقاله هایی هستند؟ توضیح دهید.

بخش سوم : زبان شناسی  4 نمره           20 سوال ( از سوال 66 تا 85)

66- چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رسانند؟

67- دو لغت نامه ی عمومی زبان فارسی را نام ببرید و به طور کلی معرفی کنید.

68- واج های زبان به دو دسته ی .........................  و .............................. تقسیم می شوند.

69- 29 واج زبان فارسی را از اول تا آخر به ترتیب بنویسید.

70- تکواژ چیست ؟

71- واج چیست؟

72- هریک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید و برای هریک دو نمونه مثال بیاورید.

تکواژ آزاد – تکواژ وابسته – کلمه ی مرکب ، کلمه ی مشتق ، انواع وند- ساخت واژه ی اشتقاقی – ساخت واژه ی تصریفی

73- خطا و اشتباه در ...................... رخ می دهد و اصطلاح آن به وسیله ی .................. صورت می گیرد.

 

74- در کدام یک از ساخت واژه های زیر « وند» اشتقاقی و در کدام یک « وند» صرفی به کار رفته است.

درخت ها – مبارزه – افشانه – می نویسند – دوستان – آفرینش – عالی ترین

75- کرو لال ها به جای نمود آوایی از چه چیزی استفاده می کنند؟

76- ریشه ی خط و نوشتار در کجاست ؟

77- ویژگی زبان محاوره را بنویسید. (4 مورد)

78- زبان چیست؟

79- هجا چیست؟

80- زبانشناسان هنگام نوشتن واج ها با حروف الفبا و حروف معمولی آن ها را با چه نشانه هابی نشان می دهند؟

81- برای کلمات تک هجایی ، دو هجایی ، سه هجایی ، چهار هجایی، و چند هجایی سه نمونه مثال بیاورید.

82- تعداد هجا( بخش) و واج های کلمات زیر را مشخص کنید.

دانش – آسِمان - نَغز - کاشانه ، مهرَبان – یادگار

83- از راه جانشین سازی واج ها در ساخت آوایی کلمه ی « نان» ده کلمه ی جدید بسازید.

84- تفاوت میان گفتار و نوشتار را بنویسید.

85- فواید تمایز میان زبان و گفتار را در یک بند بنویسید.

بخش چهارم : املا و بیاموزیم  3 نمره   16 سوال  ( از سوال 86-101)

86- چرا به کار بردن کلماتی چون « آشنائیّت » ، « خوبیّت » ، « ایرانیّت» درست نیست ؟ شکل درست این کلمات را بنویسید.

87- « حشو» را در کلمه های داده شده مشخص کنید. و دو نمونه ی دیگر مثال بیاورید.

سنگ حجر الاسود – سال عام الفیل

88- آیا در پایان کلمه هایی مانند املا ، انشا و امضا همزه پایانی قرار می گیرد؟ چرا ؟

89- جمله های زیر را به صورت کوتاه و بی فعل بازنویسی کنید.

امام حسین (ع) هرگز تسلیم نمی شود. مسلمان هرگز دروغ نمی گوید.

90- چرا جمله ی « کتاب گلستان به وسیله ی سعدی شیرازی نوشته شده است» از نظر نگارشی صحیح نیست؟ آن را ویرایش کنید.

91- املای درست کلمات غلط زیر را بنویسید.

عادت معلوف – رسای شهیدان – صولت حیدری – عاج فیل – مدح و زم – ماه آذار – زمزمه ی مظلومانه – اسیر و غریب – رتل گران – نماز گزار – خدمت گزار

92- « حشو» یعنی چه ؟  با مثال توضیح دهید.

93- املای تشدید میانی  با تشدید پایانی چه تفاوتی دارد؟ برای هرکدام سه نمونه مثال بیاورید.

94- چرا املای « ی» میانجی بزرگ برشکل کوچک آن ترجیح دارد؟

95- « کژتابی» در جملات به چه معنی است؟ دو نمونه مثال بیاورید.

96- با کلمه های عربی که در فارسی هستند، چه باید بکنیم ؟  با مثال توضیح دهید.

97- نقش و تاثیر کاربرد« و» مبانیت یا استبعاد را  با دو مثال توضیح دهید.

98- با استفاده از فعل « برخوردار » شش جمله بنویسید که معنی این کلمه در آن ها فرق داشته باشد.

99- ملاک ما در انتخاب و گزینش صحیح املای یک کلمه چیست؟

100- برای هریک از کلمه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

لذت – حزن – فصل- صغر

101- معنی کلمات زیر را با توجه به املای آن بنویسید.

شبح:       شبه               – زمین              – ضمین                – غریب                 – قریب

نوشته شده توسط عبدشاه در 15:1 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم آبان ۱۳۸۸

پاسخ خود آزمايي­هاي ادبيات فارسي 1

پاسخ خود آزمايي­هاي ادبيات فارسي 1                                                        

پاسخ خود آزمايي­هاي درس اول( هر کاري که با نام خدا آغاز نشود ابتر است)

1-    آفريننده اي که پرستيدن اوست سزاوار، دهنده اي که خواستن جز از او نيست خوش گوار

2-    ارجمند گرداننده­ي بندگان از خواري، در پاي افکننده­ي گردنکشان از سروري

3-    نويسنده با اين جملات تا پايان آفرينش به پيامبر و خاندانش درود مي فرستد.(توضيح اينکه قدما اساس هستي را چهار چيز مي دانستند: آب ،باد، خاک،آتش بنابراين اين چهار چيز تا پايان آفرينش وجود خواهند داشت و گل سرخ نيز هميشه روي ساقه هاي خاردار رشد مي کند)

4-    علم اندک ما را به علم بي پايان خودت پيوند بده

5-    چون انسان بي ادب نه تنها به خود بلکه به ديگران نيز بدي مي­کند

پاسخ خود آزمايي­هاي درس دوم(رستم و سهراب 1)

1- چو يک ماه شد همچو يک سال بود        برش چون بر رستم زال بود

2- او مي خواست تا سپاهيان نگذارند آن دو پهلوان يکديگر را بشناسند و يکي از آنها به دست ديگري کشته شود و در صورت پيروزي سهراب، شبانه به طور مخفيانه او را نيز بکشند.

3- سهراب مي خواست تا پادشاه ايران يعني کاووس را از حکومت بردارد و رستم به جاي او بر تخت بنشاند و همچنين پادشاه توران يعني افراسياب را نيز  کنار گذاشته و خودش حکومت توران را به دست بگيرد.

4- سپهدار به معني فرمانده لشکر است و در اينجا منظور از آن اسفنديار است.

 پاسخ خود آزمايي ها درس سوم(رستم و سهراب 2)

1-    الف: خود سهراب چون به صورت يک مهاجم به ايران حمله کرده بود

ب) افراسياب چون با فرستادن سپاهيان قصد داشت که آنها  همديگر را نشناسند.          ج) کاووس: چون بار اول از دادن نوشدارو خودداري کرد         د) رستم چون خودش را معرفي نکرد.

2- به عهده ي دانش آموز است.

3- وقتي رستم شخصي را براي گرفتن نوشدارو نزد کاووس فرستاد،کاووس بار اول از دادن نوشدارو خودداري کرد و بار دوم خودش به دنبال آن رفت اما زماني که با نوشدارو به ميدان برگشت سهراب مرده بود.

4- بر زمين بر

5- چون اجلش فرا رسيده بود ديگر توان مقابله نداشت.

6- زدش بر زمين بر به کردار شير                 بدانست کاو هم نماند به زير

      سبک تيغ تيز از ميان برکشيد                   بر شير بيدار دل بردريد

7- در مثنوي هر بيت براي خود قافيه اي جداگانه دارد ولي در غزل مصراع اول با مصراعهاي زوج هم قافيه است.

پاسخ خودآزمايي‌هاي درس چهارم(مير علمدار)

1)  به چشم آنچه تو گويي اي برادر جان         مطيع امر تو عباس هست از دل و جان       (کلمه­ي جان رديف است ولي بيت قافيه ندارد)

  خدا ناکرده گر ما را ز يکديگر جدا سازند        نه من روي تو را بينم نه تو روي مرا ديگر    (بيت کلمه ي قافيه ندارد)

بدان يک ساعت ديگر من و تو از جفا و کين            شويم لب تشنه بي سر از ستم هاي شرار امروز

(مصراع دوم،اشكال وزني دارد واج “ م ” در واژه‌ي “ شويم ” وزن را برهم زده است .  شرار ( به كسر “ش” ) به معني بدي‌ها و بدي كردن است اما در اينجا به غلط ، به معني بدكاران به‌كار رفته‌است)

2)      الف : در بيت : عازم ظلمت شدند از جانبين       مطلع نورين عباس و حسين ( شمر ، عباس و حسين را خاستگاه نور ( مطلع نورين ) مي‌داند .)

      ب : در مصرع: برو بگو به حسين آن امام تشنه لبان ( عمر سعد ، حسين(ع) را امام مسلمانان مي‌داند .

   3 ) بين تئاتر وتعزيه تفاوت‌هاي فراواني وجود دارد ، ازجمله : آ ) موضوع تئاتر متنوع است وموضوع تعزيه مشخص  ب ) تئاتر در جايگاه ويژه‌اي اجرا مي‌شود اما تعزيه جايگاه خاصي ندارد . پ ) تعزيه معمولا در زمان‌هاي مشخصي ( سوكواري‌هاي مذهبي ) اجرا مي‌شود اما اجراي تئاتر ، درهر زماني رايج است . ت ) تئاتر خاستگاه اروپايي دارد و تعزيه خاستگاه ايراني  ث ) درايران، سابقه‌ي تعزيه بسيار بيش‌تر از تئاتر است . و ….

پاسخ خودآزمايي‌هاي درس پنجم( سمک و قطران)

1-    گرو گذاشتن انگشتري به عنوان ضمانت 2- احترام به حق نان و نمک

2-    شير آمدي يا روباه

3-    ضمانت کرد، تعهد کرد(توضيح آنکه در قديم بزرگان از نگين انگشتري به عنوان مهر استفاده مي کردند و گرو گذاشتن آن به عنوان گرو گذاشتن آبرو و حيثيت بوده است)

4-    آتشک را

5-    ناگاه خود را بر سر آن مرد افکند// از کجا مي آيي و به کجا مي روي؟// او برادر من است

6-    سياست بود چون در جنگ مي توان براي پيروزي بر دشمن از شيوه هاي مختلف استفاده کرد وسمک نيز از نيروي فکر خود استفاده کرد

7-    او براي رسيدن به هدف خود حاضر به انجام هر نوع کاري هست.

8-    فرو بريم: برپا کنيم            ب)قفا زدن: پس گردني زدن، سيلي زدن

9-    گويند: يک مرغابي تصوير ستاره اي را در آب ديد و فکر کرد که ماهي است حمله کرد آن را بگيرد اما چيزي پيدا نکرد چون چندين بار اين کار را تکرار کرد و نتيجه اي نگرفت آن را رها کرد بعد از آن هر وقت که ماهي مي ديد فکر مي کرد که همان تصوير ستاره است بناراين براي گرفتن آن تلاش نمي کرد و نتيجه ي کارش آن بود که هر روز گرسنه مي ماند.

10-                        گو

پاسخ خودآزمايي‌هاي درس ششم(خير و شر)

1-    خاک تشنه استعاره از خير است.

2-    درگيري هميشگي خوبيها و بديها که سرانجام نيز با پيروزي خوبي­ها و شکست بدي­ها به پايان مي رسد.

3-    شر به خاطر بدذاتي و حسد خود چيزي از خير مي خواست که قابل جبران نباشد.

4-    قابيل نيز به خاطر حسد  و بدداتي برادر بي گناه خود را از بين برد.

5-    منظور از گوهر اول همان لعل ها و جواهرات است و منظور از گوهر دوم صاحب آنهاست.

6-    به عهده ي دانش آموز است.

7-    به عهده ي دانش آموز است.

8-    آبشار سياه از زير کلاهش جاري شد.( آبشار سياه استعاره از موها است)

پاسخ خودآزمايي‌هاي درس هفتم( طوطي و بقال)

1 ) با بيت‌هاي 17 و19و 20 و 21 ارتباط معنايي دارد اما بيش‌ترين رابطه‌ي آن با بيت 17 است ( يعني تشابه و همانندي ميان پديده‌ها نمي‌تواند دليل يگانگي آن‌ها باشد .

2 ) اين داستان به ما مي‌آموزد كه هنگام مشاهده‌ي همانندي‌هاي دو پديده ، شتاب‌زده و سطحي و غير منطقي ، قضاوت نكنيم .بيت نيز به ما مي‌آموزد ظاهر انسان‌ها نشاگر باطن آن‌ها نيست .(تشابه ظاهري انسان‌هاي شيطان‌صفت و اهل حقيقت ، نبايد ما را به گمراهي بكشاند.)

3 ) زيرا درويش را فقط به خاطر شباهتي ظاهري ، مانند خود پنداشته‌بود .

4 ) : نمونه از مثنوي مولوي

             كودكي در پيش تابوت پدر              زار مي‌ناليد و برمي‌كوفت سر

                    كاي پدر آخر كجايت مي‌برند            تا تو را در زير خاكي بفشرند

                      مي‌برندت خانه‌ي تنگ و زحير         نه دراو قالي و نه در وي حصير

                      ني چراغي در شب و نه روز نان            ني دراو بوي طعام ونه نشان

                     زين نسق اوصاف خانه مي‌شمرد          وز دو ديده اشك خونين مي‌فشرد

                    گفت جوحي با پدر اي ارجمند            والله اين را خانه‌ي ما مي‌برند

                    گفت جوحي را پدر ابله مشو                گفت اي بابا نشاني‌ها شنو

                      ني حصير و نه چراغ و نه طعام                نه درش معمور و نه صحن و نه بام

پاسخ خودآزمايي‌هاي درس هشتم(گلهايي که در نسيم آزادي مي شکفند)

1-    حرکت انقلابي مردم و فداکاريهاي آنها را

2-    جواب سوال به عهده ي دانش آموز است

3-    جواناني که در دوران آزادي رشد مي کنند و مي بالند.

4-    هنرمندان نيز به اقشار و گروه هاي مردم پيوستند.

5-    مردم را راهنماي هنرمندان مي داند.

خط خورشيد

1- شب: نماد دوران ظلم و استبداد         آسمان: نماد جامعه ي ايران                شهاب : نماد مبارزان

2-= شعر آزاد يا نو

3- الف) خون خورشيد( خورشيد مثل انساني پنداشته شده که خون دارد)     ب)شهابي که مشق را خط مي زند.

4- جواب سوال به عهده ي دانش آموز است

5- در بند آخر بين کلمات :نور، شرق، خورشيد، شفق، آسمان                در بند اول بين کلمات: دفتر، پاره پاره، حرف خط خورده، صفحه

پاسخ خودآزمايي‌هاي درس نهم(دريا دلان صف شکن)

1-    از حاشيه ي اروند رود به دست مجاهدان ايران

2-    در انجا همه ي چيزهاي معمولي حقيقتي ديگر مي يابند، همه ي اشياء گنجينه هايي از رازهاي شگفت آفرينش هستند ولي انسان حقيقت آنها را فقط در جبهه ها در مي يابد.

3-    جواب سوال به عهده ي دانش آموز است

4-    توصيف رزمنده اي که يک دست خود را از دست داده و دوباره به جبهه باز گشته و تک تير انداز شده است.

5-    عمليات کرکوک، سفر به چزابه، پايگاه جهنمي و ...

6-    صف طويل رزمندگان تازه نفس- با آرامشي که حاصل ايمان است- وسعت جبهه ي فتح را به سوي آينده طي مي کنند.

7-    گردانندگان و هدايتگران بازي هاي سياسي- در قديم به معني مرشد زورخانه بود.

پاسخ

1-    به سنت بدرقه کردن مسافران با آب وآينه و قرآن

2-    مادرم دل مرا سرشار از نور اميد مي کند. نهاد جمله: مادرم

3-    چراغ نماد استقلال و آزادي است.

4-    با تمام دل

5-    آماده شدن براي رفتن به جبهه

6-    در شعر سنتي طول مصراعها با هم مساوي است و قافيه نيز جايگاه مشخصي دارد ولي در شعر نو طول مصراع ها با هم مساوي نيست و قافيه نيز جايگاه مشخصي ندارد.

پاسخ خودآزمايي‌هاي درس دهم(هديه ي ناتمام)

1-      پدرش به آنها فهماند که تقدير و تشکر از مادر نه فقط با دادن کادو بلکه با کمک کردن به او در کارهاي خانه نيز ميسر است.

2-      چون مي دانست که هديه ي راوي از هديه ي او زيباتر است.

3-      او با اين کار خود هم مي خواست ارزش هديه ي برادرش از بين نرود و هم مي خواست که او نيز در کارهاي خانه به مادرش کمک کند.

4-      راوي را

پاسخ خودآزمايي‌هاي درس يازدهم(مسافر)

1-    به آخر دنيا

2-     وجدان خود نويسنده

3-    تيمور لنگ

4-    مقام شاعران و نويسندگان از سردارن و فاتحان نظامي بلند تر است.

5-    پرودگارا قدرتي به من بخشا تا روح خود را از تعلق به جيفه هاي ناچيز روزگار بي نياز کنم و از هرچه رنگ تعلق دارد آزادش سازم.

6-    او با اين سخنان خود را حاصل جريان عاشقي مي داند چون عشق معمولا با لبخند آغاز مي شود سپس وارد مرحله ي دوستي مي شود و سرانجام  با اشک پايان مي پذيرد.

7-    جواب سوال به عهده ي دانش آموز است

8-    يک قطره باران ز ابري چکيد                    خجل شد چو پهناي دريا بديد

که جايي که درياست من کيستم؟              گر او هست حقا که من نيستم

چو خود را به چشم حقارت بديد              صدف در کنارش به  جان پروريد

سپهرش به جايي رسانيد کار                      که شد نامور لؤاؤ شاهوار

بلندي از آن يافت کاو پست شد                در نيستي کوفت تا هست شد

در اين شعر سعدي چون قطره ي باران تواضع و فروتني کرد تبديل به مرواريد شد و در قطعه قطرات سه گانه نيز چون قطره ي سوم تواضع و فروتني کرد رب النوع سپيده دم او را انتخاب کرد.

9-    جواب سوال به عهده ي دانش آموز است

پاسخ خودآزمايي‌هاي درس دوازدهم( از کعبه گشاده گردد اين در)

1-    از خدا خواست که در راه عشق او را به مرحله برساند که حتي بعد از مرگش نيز آوازه­ي عشقش باقي بماند واو را بيشتر از قبل عاشق کند و باقي مانده عمرش را بگيرد و به عمر ليلي اضافه کند.

2-    از عمر من آنچه هست بر جاي                بستان و به عمر ليلي افزاي

3-    با زباني نرم و لطيف احساسات عاشقانه­ي مجنون را باز گفته است.

4-  الف) پدرمجنون (مشبه) مثل (ادات) کعبه (مشبه به) حلقه در گوش نهاد(وجه شبه)       ب) مجنون (مشبه) چو(ادات)  مار حلقه (مشبه به) از جاي برجست(وجه شبه
نوشته شده توسط عبدشاه در 14:59 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم آبان ۱۳۸۸

سؤالات امتحان پایانی درس :تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 2 )

سؤالات امتحان پایانی درس :

تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 2 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :03 / 03 /1387

 مدّت امتحان :   75  دقیقه

دانش آموزان سال : سوّم

نوبت دوّم ( خرداد ماه ) سال تحصیلی

1386  -   1387

سازمان ارزشیابی و سنجش آموزش

رشته : ادبیّات و علوم انسانی

 

 

نام و نام خانوادگی : .......................................  کد دانش آموزی : ................

ردیف

متن سؤالات

 بارم

الف

1

چهار گزینه ای : در سؤالات 1 - 10 گزینه ی درست را مشخص نمایید .

ابن یمین مضامین ............. را در ............... خود آورده است .

الف ) عشقی  - غزلیّات          ب ) عشقی - قطعات    

ج ) اخلاقی - قصاید     د ) اخلاقی - قطعات

 

0.25

2

« جامع التواریخ » اثر کیست ؟                   الف ) رشید الدین فضل الله همدانی

 ب ) ابوالفضل بیهقی               ج ) حمدالله مستوفی            د ) عطاملک جوینی

0.25

3

« تاریخ جهانگشا » اثر کیست ؟    

  الف ) رشید الدین فضل الله همدانی     ب ) ابوالفضل بیهقی                ج ) حمدالله مستوفی            د ) عطاملک جوینی

0.25

4

پدر مرثیه سرایی فارسی لقب کیست ؟           

الف ) وحشی بافقی     ب ) وصال شیرازی             

 ج ) کلیم کاشانی                  د ) محتشم کاشانی

0.25

5

کدام کتاب زیر سفرنامه ای خیالی است ؟         

الف ) حاجی بابای اصفهانی       ب ) مسالک المحسنین            

ج ) شرح زندگانی من          د ) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ

0.25

6

کدام گزینه ی زیر در مورد آذر بیگدلی نادرست است ؟ 

الف ) مثنوی یوسف و زلیخا اثر اوست .                 

ب ) با هاتف و صباحی همدم بود .

 ج )  مهم ترین اثر او تذکره ی آتشکده است .             

د )  از شاعران معروف قرن دهم است .

0.25

7

کتاب « براهین العجم » اثر کدام ادیب زیر است ؟        

الف ) ملا احمد نراقی   ب ) محمد تقی لسان الملک سپهر      

ج ) شمس قیس رازی      د ) ملا هادی شیرازی

0.25

8

 قالب عمده ی شعر در عصر هاتف کدام است ؟

الف ) قصیده             ب ) غزل            ج ) قطعه       د ) مثنوی

0.25

9

مکتب دادائیسم را کدام نویسنده ی زیر طرح ریزی کرده است ؟

الف ) فدریکو گارسیا لورکا     ب ) لویی آراگون       

ج ) تریستان تزارا        د ) گیوم آپولینر

0.25

10

کدام تابلوی زیر از بهترین آثار مکتب وهم گرایی است ؟

الف ) لبخند ژوکوند            ب ) زرافه ی شعله ور      

ج ) فال گیر بغدادی       د ) مونالیزا

0.25

ب

11

پر کردنی : جاهای خالی سؤالات زیر را با کلمات درست پر کنید .

در عصر حافظ به دلیل ....................................... و ..................................... گروه ها توانستند مذهب و اعتقاد خود را آزادانه آشکار کنند .

 

0.50

12

رهی معیّری فکاهیات خود را با امضای مستعار ................... و ........................ منتشر می کرد .

0.50

13

گروهی از شاعران رمانتیک  شاعران ....................... بودند که از لبنان به ....................... مهاجرت کرده بودند .

0.50

14

شاهکار ویلیام فاکنر در رمان نویسی ............................... نام دارد .

0.50

15

در اشعار پس از 1948 فلسطین ، ................................ و ................................... در سطحی گسترده دیده می شود .

0.50

16

آثار تحقیقی علامه دهخدا عبارتند از : 1 - ................ 2 - ..............

0.50

17

 ادب عباسی را ............... یا ............ می گویند ؛ زیرا بیش تر شاعران این دوره دورگه بودند .

0.50

ج

18

کوتاه پاسخ : جواب سؤالات زیر را مختصر و مفید بنویسید .

« اشعة اللمعات » از کیست و موضوع آن چیست ؟

 

0.50

19

آثار یغمای جندقی به چه سبب دارای ارزش و اهمّیّت است ؟

0.50

20

وطن به عنوان درون مایه ی شعر عصر بیداری یعنی چه ؟ 

0.50

21

مضامین شعری ادیب الممالک را بنویسید .

0.50

22

دو اثر از محمد تقی بهار نام ببرید .

0.50

23

سنت گرایان در عصر بیداری برای مقابله با انقلاب تهاجمی نوگرایان چه کاری می کردند ؟

0.50

24

چرا به کلیم ، لقب خلاق المعانی ثانی داده اند ؟

0.50

25

مُخـَضرَم چه گروهی از شاعران هستند ؟

0.50

26

چرا سال 1967 را در ادبیّات عرب باید نقطه ی عطفی به شمار آورد ؟ 

0.50

د

27

تشریحی

شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنّی دو مسیر مجزّا را در پیش گرفت ؛ آن دو را بنویسید .

 

 

28

انجمن ادبی دانشکده را معرفی نمایید .

 

1

29

در سال 1301 در زمینه های شعر، داستان کوتاه،رمان و نمایش نامه نویسی چه آثاری پدید آمد ؟

 

1

30

نظر نیما درباره ی وزن و قافیه چیست ؟

 

1

31

ویژگی مناظرات پروین اعتصامی را بنویسید .

1

32

آثار سمت راست از کدام نویسندگان و شاعران سمت چپ است ؟

        ( توجّه : در سمت راست یک گزینه اضافی است . )               

             اثر                                                     صاحب اثر

الف ) وداع با حافظ           (       )                    1 - رهی معیّری

 ب ) ای خواب                (       )                    2 - مهرداد اوستا

 ج ) سایه ی عمر             (       )                    3 - امیری فیروزکوهی

 د ) عشق در به در           (       )                    4 - حمیدی شیرازی

 ه ) پالیزبان                    (       )

1

33

آثار سمت چپ از کدام نویسندگان سمت راست است ؟ 

             ( توجّه : در سمت چپ یک مورد اضافه است . )

الف ) جرجی زیدان               (          )                   1 - پیامبر

 ب ) مصطفی لطفی المنفلوطی (          )              2 - شب تابستان

 ج ) یوسف ادریس                (          )             3 - ابومسلم خراسانی

 د ) خلیل سواحری                (          )                   4 - حکایت جدی

 ه ) جمال بنّوره                    (          )              5 - قهوه خانه ی باشوره

 و ) جبران خلیل جبران          (          )                  6 - العبرات

ز )  سلیم بستانی                   (          )     

1.50

34

یکی از شاعران زیر را به دلخواه معرفی نمایید .

الف ) نسیم شمال          ب ) میرزاده ی عشقی          ج ) فرخی یزدی 

 

 

2

جمع نمره با عدد :            نام دبیر :          نمره ی تجدید نظر :

نمره با  حروف :                               امضا                     نام و امضای مصحح :

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط عبدشاه در 14:58 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم آبان ۱۳۸۸

معنی درس 22 ( شخصی به هزار غم گرفتارم ) ادبیّات فارسی سال دوّم دبیرستان

بیت

صورت و معنی بیت

1

شخصی به هزار غم گرفتارم                                                 در هر نفسی به جان رسد کارم

م: شخصی هستم که گرفتار هزاران غم است و هر لحظه کارم سخت تر می شود .

2

بی زلّت و بی گناه محبوسم                                                         بی علّت و بی سبب گرفتارم

م: بدون هیچ خطا و گناهی زندانی و بدون هیچ علت و دلیلی گرفتار هستم .

3

خورده قسم اختران به پاداشم                                                     بسته کمر آسمان به پیکارم

م: ستاره ها برای مجازات من قسم خورده اند و آسمان برای جنگ با من آماده شده است .

4

محبوسم و طالع است منحوسم                                        غمخوارم و اختر است خونخوارم

م: زندانی هستم و بخت من شوم است . غم زیادی دارم و ستاره ی بخت نیز با من دشمن است .

آرایه ها :« محبوس و منحوس» سجع دارند . « طالع ، منحوس و اختر » تناسب دارند . واج آرایی « خ »  

5

امروز به غم فزون ترم از دی                                                   و امسال به نقد کمتر از پارم

م: غم امروز من بیشتر از دیروز است و از نظر مالی ، دارایی امسال من کمتر از پارسال است .

آرایه ها : « امروز و دیروز » و « امسال و پار » متضاد هستند .

6

طومار ندامت است طبع من                                                 حرفی است هر آتشی ز طومارم

م: سرنوشت من مانند نامه ی بلند پشیمانی است و هر حرف این نامه مانند آتش است .

آریه : تصدیر ؛ یعنی یک کلمه عیناً در اوّل و آخر بیت تکرار شود مانند « طومار » در بیت بالا .

7

یاران گـُزیده داشتم روزی                                                             امروز چه شد که نیست کس یارم

م: روزی یاران و دوستان صمیمی و خوبی داشتم ، امروز چه شده است که هیچ کس دوست من نیست

آرایه : تصدیر  « یار »

8

هر نیمه شب آسمان ستوه آید                                                 از گریه ی سخت و ناله ی زارم

آسمان هر نیمه شب از گریه های سخت و ناله های زار من به ستوه می اید و خسته می شود .

آرایه : اغراق

9

زندان خدایگان که و من که !                                                                  ناگه چه قضا نمود دیدارم ؟

م: زندان پادشاه کجا و من کجا ؟ این چه سرنوشتی بود که ناگهان به من روی آورد ؟

10

بندی است گران به دست و پایم در                                           شاید که بس ابله و سبک بارم !

م: زنجیر سنگینی در دست و پای من بسته است . ( مصراع دوّم دو حالت معنایی دارد . ) 1 - شاید به این خاطر است که بسیار ابله و نادان هستم . 2 - شایسته ی من است زیرا بسیار ابله و نادان هستم .

11

محبوس چرا شدم ، نمی دانم                                                                    دانم که نه دزد و نه عیّارم

م: نمی دانم چرا زندانی شدم امّا می دانم که نه دزد هستم و نه ولگرد و راهزن .

12

آخر چه کنم من و چه بد کردم                                                 تا بند مَلِک بُوَد سزاوارم ؟

م: آخر چه کار کنم و چه کار بدی کرده ام که زندان پادشاه شایسته و جایگاه من شده است ؟

13

ترسیدم و پشت بر وطن کردم                                                   گفتم من وطالع نگونسارم

م: ترسیدم و به مردم وطنم تکیه کردم و گفتم من با این سرنوشت واژگون خودم هستم .

14

بسیار امید بود در طبعم                                               ای وای امیدهای بسیارم !

م: آرزوهای زیادی در سرشت من بود امّا افسوس بر آرزوهای بسیار زیاد من !   بیت تصدیر دارد .

15

قصه چه کنم دراز بس باشد                                                     چون نیست گشایشی ز گفتارم

م: چرا زیاد صحبت کنم،همین قدر بس است زیرا هیچ گشایش و نجاتی از حرف هایم به دست نمی آید .

نوشته شده توسط عبدشاه در 14:56 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم آبان ۱۳۸۸

معنی درس 24 ( مسافر و ریشه ی پیوند ) ادبیّات فارسی سال دوّم دبیرستان

بیت

صورت و معنی بیت  ( مسافر )

1

و آتش چنان سوخت بال و پرت را                که حتی ندیدیم خاکسترت را

م: آتش طوری بدن تو را سوزاند که ما حتّی خاکسترت را نیز ندیدیم .

2

به دنبال دفترچه ی خاطراتت                         دلم گشت هر گوشه ی سنگرت را

م: دلم من به دنبال دفترچه ی خاطراتت هر گوشه ی سنگرت را با دقت تمام گشت .

3

و پیدا نکردم در آن کنج غربت                                به جز آخرین صفحه ی دفترت را :

م: امّا در آن گوشه ی تنهایی غربت تو چیزی جز آخرین صفحه ی دفترت پیدا نکردم .

4

همان دستمالی که پیچیده بودی                           در آن مُهر و تسبیح و انگشترت را

م: و آ ن همان دستمالی بود که در آن مُهرو تسبیح و انگشترت را پیچیده بودی .

5

همان دستمالی که یک روز بستی                           به آن زخم بازوی هم سنگرت را

م: همان دستمالی که یک روز با آن زخم بازوی هم سنگرت را بسته بودی .

6

همان دستمالی که پولک نشان شد                      و پوشید اسرار چشم ترت را

م: همان دستمالی که با قطرات اشک تو پولک نشان شد و اسرار درونی تو را پوشاند .

7

سحر ، گاه رفتن زدی با لطافت                              به پیشانی ام بوسه ی آخرت را

م: صبح زود هنگام رفتن ، با لطافت آخرین بوسه ات را به پیشانی ام زدی .

8

و با غربتی کهنه تنها نهادی                             مرا آخرین پاره ی پیکرت را

م: و مرا که آخرین پاره ی وجود تو بودم با غم و غربتی قدیمی تنها گذاشتی .

9

و تا حال می سوزم از یاد روزی                       که تشییع کردم تن بی سرت را

م: و من تا امروز از یاد روزی که بدن بدون سر تو را تشییع کردم ،می سوزم .

10

کجا می روی ؟ ای مسافر درنگی                             ببر با خودت پاره ی دیگرت را

م: ای مسافر ( شهید ) ! کجا می روی ؟ صبر کن و مرا که قسمت دیگر وجودت هستم با خودت ببر .

بیت

صورت و معنی بیت ( ریشه ی پیوند )

1

در خون من غرور نیاکان نهفته است                خشم و ستیز رستم دستان نهفته است

م: در وجود من غرور و افتخار گذشتگانم وجود دارد  و خشم و دشمن ستیزی رستم  خوابیده است .

2

در تنگنای سینه ی حسرت کشیده ام                    گهواره ی بصیرت مردان نهفته است

م:  سینه ی حسرت کشیده ی من سرشار از بصیرت مردان بزرگ است .

3

خاک مرا جزیره ی خشکی گمان مبر              دریای بی کران و خروشان نهفته است

م: فکر نکن که جسم خاکی من مانند جزیره ای خشک است بلکه دریایی بی کران و خشمگین در آن خوابیده است .

4

خالی دل مرا تو ز تاب و توان مدان                        شیر ژیان میا ن نِیـِستان نهفته است

م: دل مرا خالی از هیچ صبر و قدرتی ندان بلکه یک شیر خشمگین در درون آن خوابیده است .

5

پنداشتی ریشه ی پیوند من گسست                در سینه ام هزار خراسان نهفته است

م: فکر کرده ای که ریشه ی پیوند من گسسته است ؟ این گونه نیست زیرا در سینه ی من هزاران عشق به خراسان بزرگ و ایران قدیم وجود دارد .

نوشته شده توسط عبدشاه در 14:55 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم آبان ۱۳۸۸

معنی درس 23 ( کعبه ی مخفی ) ادبیّات فارسی سال دوّم دبیرستان

بیت

صورت و معنی بیت

1

ای آبشار ، نوحه گر از بهر چیستی ؟                             چین بر جبین فکنده ز اندوه کیستی ؟

م: ای آبشار برای چه عزادار و غمگین هستی ؟ به خاطر غم و انده چه کسی چین به پیشانی ات انداخته ای ؟

2

دردت چه درد بود که چون من تمام شب                 سر را به سنگ می زدی و می گریستی ؟

م: چه دردی داشتی که مانند من تمام شب ، سرت را به سنگ می زدی و گریه می کردی ؟

3

از قضا آیینه ی چینی شکست                          خوب شد اسباب خود بینی شکست

م: بر اثر حادثه ای آیینه ی چینی شکست . خوب شد زیرا اسباب دیدن خود و غرور شکست .

4

عشق چون آید بَرَد هوش دل فرزانه را                       دزد دانا اوّل می کشد چراغ خانه را

م: عشق وقتی وارد قلی آدم می شود هوش او را از بین می برد همان طور که دزد دانا ابتدا چراغ های خانه را خاموش می کند .

5

آن چه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد                    در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را

م: کاری را که ما با خودمان کردیم هیچ آدم نابینایی نکرد زیرا ما در میان خانه ( دنیا ) صاحب خانه ( خداوند ) را گم کرده ایم .

6

برو طواف دلی کن که کعبه ی مخفی است            که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت .

برو به دور دل آدم طواف کن که مانند کعبه ی مخفی است زیرا آن کعبه ی ظاهری را حضرت ابراهیم ساخته است امّا این کعبه ی مخفی را  خود خداوند ساخته است .

7

شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش             ما را برای سوز و گداز آفریده اند

م: ما مانند شمع هستیم و نامه ی سرنوشت خودمان را خوانده ایم . ما را برای سوختن و گداختن آفریده اند .

8

پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم                  شمعم که جان گدازم و دودی نیاورم .

م: من مانند پروانه نیستم که با یک شعله جان بدهم بلکه مانند شمع هستم که سراپا می سوزم امّا دودی بر نمی آورم .

9

بلبل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا                 بت پرستی کی کند گر برهمن بیند مرا

م: اگر بلبل مرا در چمن ببیند از عشق گل خواهد گذشت و اگر بت پرست مرا ببیند دیگر بت پرستی نخواهد کرد .

10

در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل              هر که خواهد دیدنم گو در سخن بیند مرا

م: من مانند بوی گل که در برگ گل است در سخنانم مخفی شده ام ، هر کس که می خواهد مرا ببیند و بشناسد با توجّه به سخنانم مرا بشناسد .

نوشته شده توسط عبدشاه در 14:54 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم آبان ۱۳۸۸

سؤالات امتحان پایانی درس : تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 2 )

سؤالات امتحان پایانی درس :

تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 2 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :03 / 03 /1387

 مدّت امتحان :   75  دقیقه

 

دانش آموزان سال : سوّم

نوبت دوّم ( خرداد ماه ) سال تحصیلی

1386  -   1387

سازمان ارزشیابی و سنجش آموزش

 

رشته : ادبیّات و علوم انسانی

 

 

 

نام و نام خانوادگی : .......................................  کد دانش آموزی : ................

 

ردیف

متن سؤالات

 بارم

الف

1

چهار گزینه ای : در سؤالات 1 - 10 گزینه ی درست را مشخص نمایید .

ابن یمین مضامین ............. را در ............... خود آورده است .

الف ) عشقی  - غزلیّات          ب ) عشقی - قطعات    

ج ) اخلاقی - قصاید     د ) اخلاقی - قطعات

 

0.25

2

« جامع التواریخ » اثر کیست ؟                   الف ) رشید الدین فضل الله همدانی

 ب ) ابوالفضل بیهقی               ج ) حمدالله مستوفی            د ) عطاملک جوینی

0.25

3

« تاریخ جهانگشا » اثر کیست ؟    

  الف ) رشید الدین فضل الله همدانی     ب ) ابوالفضل بیهقی                ج ) حمدالله مستوفی            د ) عطاملک جوینی

0.25

4

پدر مرثیه سرایی فارسی لقب کیست ؟           

الف ) وحشی بافقی     ب ) وصال شیرازی             

 ج ) کلیم کاشانی                  د ) محتشم کاشانی

0.25

5

کدام کتاب زیر سفرنامه ای خیالی است ؟         

الف ) حاجی بابای اصفهانی       ب ) مسالک المحسنین            

ج ) شرح زندگانی من          د ) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ

0.25

6

کدام گزینه ی زیر در مورد آذر بیگدلی نادرست است ؟ 

الف ) مثنوی یوسف و زلیخا اثر اوست .                 

ب ) با هاتف و صباحی همدم بود .

 ج )  مهم ترین اثر او تذکره ی آتشکده است .             

د )  از شاعران معروف قرن دهم است .

0.25

7

کتاب « براهین العجم » اثر کدام ادیب زیر است ؟        

الف ) ملا احمد نراقی   ب ) محمد تقی لسان الملک سپهر      

ج ) شمس قیس رازی      د ) ملا هادی شیرازی

0.25

8

 قالب عمده ی شعر در عصر هاتف کدام است ؟

الف ) قصیده             ب ) غزل            ج ) قطعه       د ) مثنوی

0.25

9

مکتب دادائیسم را کدام نویسنده ی زیر طرح ریزی کرده است ؟

الف ) فدریکو گارسیا لورکا     ب ) لویی آراگون       

ج ) تریستان تزارا        د ) گیوم آپولینر

0.25

10

کدام تابلوی زیر از بهترین آثار مکتب وهم گرایی است ؟

الف ) لبخند ژوکوند            ب ) زرافه ی شعله ور      

ج ) فال گیر بغدادی       د ) مونالیزا

0.25

ب

11

پر کردنی : جاهای خالی سؤالات زیر را با کلمات درست پر کنید .

در عصر حافظ به دلیل ....................................... و ..................................... گروه ها توانستند مذهب و اعتقاد خود را آزادانه آشکار کنند .

 

0.50

12

رهی معیّری فکاهیات خود را با امضای مستعار ................... و ........................ منتشر می کرد .

0.50

13

گروهی از شاعران رمانتیک  شاعران ....................... بودند که از لبنان به ....................... مهاجرت کرده بودند .

0.50

14

شاهکار ویلیام فاکنر در رمان نویسی ............................... نام دارد .

0.50

15

در اشعار پس از 1948 فلسطین ، ................................ و ................................... در سطحی گسترده دیده می شود .

0.50

16

آثار تحقیقی علامه دهخدا عبارتند از : 1 - ................ 2 - ..............

0.50

17

 ادب عباسی را ............... یا ............ می گویند ؛ زیرا بیش تر شاعران این دوره دورگه بودند .

0.50

ج

18

کوتاه پاسخ : جواب سؤالات زیر را مختصر و مفید بنویسید .

« اشعة اللمعات » از کیست و موضوع آن چیست ؟

 

0.50

19

آثار یغمای جندقی به چه سبب دارای ارزش و اهمّیّت است ؟ 

0.50

20

وطن به عنوان درون مایه ی شعر عصر بیداری یعنی چه ؟ 

0.50

21

مضامین شعری ادیب الممالک را بنویسید .

0.50

22

دو اثر از محمد تقی بهار نام ببرید .

0.50

23

سنت گرایان در عصر بیداری برای مقابله با انقلاب تهاجمی نوگرایان چه کاری می کردند ؟ 

0.50

24

چرا به کلیم ، لقب خلاق المعانی ثانی داده اند ؟

0.50

25

مُخـَضرَم چه گروهی از شاعران هستند ؟

0.50

26

چرا سال 1967 را در ادبیّات عرب باید نقطه ی عطفی به شمار آورد ؟ 

0.50

د

27

تشریحی

شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنّی دو مسیر مجزّا را در پیش گرفت ؛ آن دو را بنویسید . 

 

28

انجمن ادبی دانشکده را معرفی نمایید . 

1

29

در سال 1301 در زمینه های شعر، داستان کوتاه،رمان و نمایش نامه نویسی چه آثاری پدید آمد ؟ 

1

30

نظر نیما درباره ی وزن و قافیه چیست ؟ 

1

31

ویژگی مناظرات پروین اعتصامی را بنویسید .

1

32

آثار سمت راست از کدام نویسندگان و شاعران سمت چپ است ؟

        ( توجّه : در سمت راست یک گزینه اضافی است . )               

             اثر                                                     صاحب اثر

الف ) وداع با حافظ           (       )                    1 - رهی معیّری

 ب ) ای خواب                (       )                    2 - مهرداد اوستا

 ج ) سایه ی عمر             (       )                    3 - امیری فیروزکوهی

 د ) عشق در به در           (       )                    4 - حمیدی شیرازی

 ه ) پالیزبان                    (       )

1

33

آثار سمت چپ از کدام نویسندگان سمت راست است ؟ 

             ( توجّه : در سمت چپ یک مورد اضافه است . )

الف ) جرجی زیدان               (          )                   1 - پیامبر

 ب ) مصطفی لطفی المنفلوطی (          )              2 - شب تابستان

 ج ) یوسف ادریس                (          )             3 - ابومسلم خراسانی

 د ) خلیل سواحری                (          )                   4 - حکایت جدی

 ه ) جمال بنّوره                    (          )              5 - قهوه خانه ی باشوره

 و ) جبران خلیل جبران          (          )                  6 - العبرات

ز )  سلیم بستانی                   (          )     

1.50

34

یکی از شاعران زیر را به دلخواه معرفی نمایید .

الف ) نسیم شمال          ب ) میرزاده ی عشقی          ج ) فرخی یزدی

 

 

2

جمع نمره با عدد :            نام دبیر :          نمره ی تجدید نظر :

نمره با  حروف :                               امضا                     نام و امضای مصحح :

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط عبدشاه در 14:52 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم آبان ۱۳۸۸

معنی درس 24 ادبیات فارسی سال اوّل : تا هست آدمی ، تا هست عالمی

معنی درس 24 ادبیات فارسی سال اوّل : تا هست آدمی ، تا هست عالمی

هر دم به روی من  /    گوید عدوی من ==     دشمن من هر لحظه به من می گوید :

کاین شیوه ی دری تو چون دود می رود / نابود می شود == که این زبان فارسی دری تو مانند دود ازبین می رود و نابود می شود .

باور نمی کنم / باور نمی کنم / باور نمی کنم == اما من اصلاً باور نمی کنم .

لفظی که از لطافت آن جان کند حضور == زبانی که از نرمی و لطافت آن جان آدم تازه می شود .

رقصد زبان به سازش و آید به دیده نور == زبان با ساز آن می رقصد و چشم آدم روشن می شود .

لفظی به رنگ لاله ی دامان کوهسار == زبانی که مانند لاله های رنگین کوهستان است .

از تـُنگ شِکر است / قیمت تر و عزیزتر / از پند مادر است . == زبانی که از بار شِکر با ارزش تر و از از پند و اندرز مادرانه عزیزتر است .

زیب از بنفشه دارد و از نازبوی ، بوی == مانند بنفشه زیبا و مانند ریحان خوش بو است .

صافی ز چشمه جوید و شوخی ز آب جوی == مانند چشمه صاف و زلال و مانند جوی آب شاداب است .

نونو طراوتی بدهد / چون سبزه ی بهار == این زبان مانند سرسبزی بهار هر لحظه طراوت تازه ای می دهد .

فارَم چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار == مانند صدای بلبل خوشایند و مانند آبشار دلربا است .

با جوش و موج خود / موجی چو موج رود / با ساز و تاب خود / با شهد ناب خود  / دل آب می کند / شاداب می کند == این زبان با جوش و خروش خود که مانند موج دریا است و با ساز و آهنگ و با شیرینی خالص خود ، دل آدم را آب می کند و شادابی می بخشد .

لفظی که اعتقاد من است و مرا وجود == زبانی که اعتقاد و باور من به آن وابسته است .

لفظی که پیش هر سخنم آورد سجود == زبانی که با هر سخنم به من ارزش و احترام می آورد .

چون خاک کشورم / چون ذوق کودکی / چون بیت رودکی / چون ذره های نور بصر می پرستمش / چون شعله های نرم سحر می پرستمش == من این زبان را مانند خاک میهنم و مانند احساس شیرین کودکی و مانند شعرهای خوب ردکی و مانند ذرّه های نور چشم خودم و مانند نور لطیف سحرگاهی دوست دارم و می پرستم .

من زنده و ز دیده ی من / چون دود می رود ؟ / نابود می شود / باور نمی کنم == مگر ممکن است که من زنده باشم و این زبان از چشمان من مانند دود از بین برود و نابود بشود ؟ اصلاً باور نمی کنم .

نامش بـَرَم به اوج سما می رسد سَرم / از شوق می پرم == وقتی نام این زبان را به زبانم می آورم ، سرم از غرور به آسمان می رسد و با خوشحالی بالا می پرم .

صد مرد معتبر / آید بر نظر == صدها دانشمند بزرگ در چشمان من مجسم می شوند . 

 کان را چو لفظ بیت و غزل / انشا نموده ام == زیرا آن را مانند شعرهای خوب و عاشقانه خوانده و نوشته ام .

با پند سعدی ام / با شعر حافظ ام / چون عشق عالمی به جهان /  اهدا نموده ام ==  با پند و اندرز سعدی و با شعرهای زیبای حافظ ، مانند یک عشق ، دنیای  تازه ای به مردم جهان هدیه کرده ام .

سرسان مشو ، عدو / قبحی ز من مجو ==  ای دشمن ، سرگردان مشو و بر من عیب و خرده نگیر .

کاین عشق پاک در دل دل پرور جهان  /  مانـَد همی جوان == که این عشق پاک ( زبان فارسی ) برای همیشه در دل مردم جهان ، جوان باقی می ماند .

تا هست آدمی / تا هست عالمی == تا وقتی که آدم زنده است و تا وقتی که دنیا  برقرار است .

نوشته شده توسط عبدشاه در 14:50 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم آبان ۱۳۸۸

سؤالات امتحان پایانی درس :

سؤالات امتحان پایانی درس :

زبان فارسی ( 1 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :  06 / 03 / 1388

 مدّت امتحان :  80  دقیقه

دانش آموزان سال : اوّل

نوبت دوّم سال تحصیلی  87 - 88

سازمان ارزشیابی و سنجش            آموزش

رشته :  عمومی

 

 

نام و نام خانوادگی : .............................   

ردیف

شرح سؤال

بارم

الف

1

زبان شناسی

پر کنید :  زبان ............................... است و کار اصلی آن ......................... میان انسان هاست .

 

0.50

2

تفاوت لهجه و گویش در چیست ؟ 

0.50

3

در زمان های گذشته هدف از مطالعه ی زبان چه بود ؟ 

0.50

4

زبان شناسان برای حل مشکل دگرگونی زبان ، چه راه حلّی اندیشیده اند ؟

 

0.50

5

منظور از کلمه ی علمی در تعریف زبان شناسی چیست ؟ 

0.50

6

در کدام بخش دستور زبان به بررسی نشانه های ساده و کلمات مشتق و مرکب می پردازند ؟

0.25

7

رابطه ی معنایی گروه های زیر کدام یک از روابط معنایی ترادف ؛ تضاد یا تضمّن است ؟

   ماه و آسمان                     خورشید و آفتاب             دوست و دشمن

0.75

8

واج شناسی را تعریف نمایید . 

0.50

ب

9

املا و بیاموزیم .

در میان گروه کلمات زیر، املای چهار گروه نادرست است ، آن ها را اصلاح کنید .

شعن و منزلت

آسایش و فراغ بال            غم قربت      

غم اغیار

هوش و فراست

تحذیب و وارستگی

افرات و تفریط

بیت الحَزَن

رایت و عَلَم

 

1

10

چرا کاربرد هر یک از جملات زیر درست نیست ؟ آن ها را اصلاح کنید .

الف ) فیلمی که دیشب نشان می داد را دیدم . 

ب ) آن قدر تلویزیون تماشا کرد که به قول معروف زیر پایش علف سبز شده است . 

ج ) این گیاه دارویی خواص های زیادی دارد .

 

0.50

 

0.50

 

0.50

11

کدام گزینه ی زیر نادرست است ؟ چرا ؟   

الف ) گرایشات                   ب ) سفارش ها

0.50

ج

12

نگارش

تفاوت زبان علمی و زبان ادبی چیست ؟ 

 

0.50

13

چرا گاهی از مقایسه استفاده می کنیم ؟ 

0.50

14

شکل ساده و امروزی عبارات زیر را بنویسید .

الف) نگهبان دین توانـَد بود .

  ب) از جای بشد .

0.50

15

پر کنید :  ................... عام ترین و صمیمانه ترین نوع نوشتن است .

0.25

16

یک نامه ی رسمی برای درخواست مرخصی از مدیر مدرسه با رعایت موارد لازم بنویسید . 

1.75

17

عبارت زیر را خلاصه کنید .

 دوستان و رفیقان آدم باید رازدار و هم راز او باشند تا او بتواند رازها و اسرار درونی و محرمانه ی خود را با آنان در میان بگذارد .

 

1

18

خلاصه  ی خاطره ی امروز خود را بنویسید . 

0.50

د

19

دستور

با رسم نمودار ، نهاد و اجزای گزاره را در یکی از جملات زیر نشان دهید .

الف ) دوستم کتاب داستان را از کتابفروشی خریده است .

 ب ) من و دختر خاله ام از کودکی دوستان خوب هم هستیم .

 

 

1

20

در فعل های زیر ، یک فعل ماضی استمراری دوّم شخص مفرد و یک فعل مضارع التزامی اوّل شخص جمع بیابید .

( توجّه : دو مورد اضافی است . )

    می خوری                بخوانیم

می دیدی                    خوانده ایم

0.50

21

فعل کدام جمله ی زیر ناگذر و کدام یک گذرا به مفعول است ؟

الف ) باران همه جا را شسته است .

  ب ) کودک تند می دوید .

0.50

22

ویژگی های شمار و معرفه یا نکره بودن اسم مشخص شده ی زیر را بنویسید .

       برادر من آن درختان را آب داده است .

0.50

23

هسته و نوع وابسته های پیشین و پسین را در گروه های اسمی زیر تعیین کنید .

الف ) این دو دوست صمیمی من   ( 1.25 )

ب  ) کدام کلاس اوّل ؟ ( 0.75 )

 

 

2

24

در عبارت زیر نوع ضمیر های مشخّص شده را بنویسید .

الف) هر روز که به خانه برمی گردیم ابتدا به مادر خود سلام می دهیم و بعد از ناهار و نماز ، به سراغ تکالیفمان می رویم .

 

ب ) کدام را بیشتر دوست دارید ؟ آن کتاب را یا این را ؟

 

0.5

 

0.5

25

نوع قیدهای مشخص شده را بنویسید .

الف ) مسلمان واقعی هرگز دروغ نمی گوید .

ب  )  اتوبوس تند حرکت می کرد .

 ج )  من درس هایم را به دقّت می خوانم .

 د )  مادرم حتماً از نمرات خوب من خوشحال می شود . 

 

0.25

0.25

0.25

0.25

26

واژه های « از این جا » و « سه ساعت بعد » را به عنوان قید در جملات جداگانه به کار ببرید . 

0.50

27

نقش نماها و نوع آن ها را در جملات زیر مشخص نمایید .

 الف ) ای خدای مهربان ! یاری مان کن .

  ب )  هر کسی از کار خوب خوشش می آید .

 ج  )  من امتحاناتم را خوب نوشتم .

 د  )   هوا گرم است و من عرق می ریزم .

 

0.25

0.25

0.25

0.25

جمع نمره با عدد :                                           

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط عبدشاه در 14:50 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم آبان ۱۳۸۸

سؤالات امتحان پایانی درس : زبان فارسی ( 2 )

سؤالات امتحان پایانی درس :

زبان فارسی ( 2 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان  :

 مدّت امتحان :  75  دقیقه

دانش آموزان :  سال دوّم

نوبت دوّم سال تحصیلی  87 - 88

سازمان ارزشیابی و سنجش            آموزش

رشته :  علوم تجربی

 

 

نام و نام خانوادگی : .............................   

ردیف

شرح سؤال

بارم

الف

1

زبان شناسی

چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای و ... به یگانگی نظام زبا ن آسیب نمی رساند ؟ 

 

0.50

2

یکی از تفاوت های زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید . 

0.50

3

تعداد واج ها و هجاهای کلمات زیر را بنویسید .       الف ) دانشجو            ب  ) آفرینش

1

4

پر کنید : در زبان فارسی هیچ کلمه ای با ..................... آغاز نمی شود .

0.25

5

با تغییر یک واج در واژه ی « کـُشت » یک واژه ی جدید بسازید .

0.25

6

در واژه ی « جنگل بان » تکواژ آزاد و تکواژ وابسته را نشان دهید .

0.50

7

نوع ساخت واژه های زیر( اشتقاقی یا تصریفی ) را معلوم نمایید .

الف ) سرشناس ترین         ب ) آزادی

0.50

8

نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی چیست ؟ 

0.50

    ب

     9

املا وبیاموزیم

در گروه کلمات زیر املای چهار واژه نادرست سات ، آن ها را اصلاح نمایید .

اثاث خانه               شبه و سایه                 سعایت و سخن چینی

ذلـّت و لغزش

تأمّل و دقّت            نغز و دل کش               مطبوع و فرمانروا                  اَلـَم و رایت

 

 

1

10

چرا کاربرد بعضی از جملات زیر غلط است ؟ آن ها را اصلاح کنید .

الف ) برادرم خیلی مؤدّب است ؛ آن را دوست دارم .

  ب ) ما قدر زحمات خدمتگزار مدرسه را می دانیم .

  ج )  دیروز یک خودرو کودکی را زیر گرفت و شدیداً آسیب دید .

  د )  این کلاس از چشم انداز مناسبی برخوردار است . 

 ه ) این کار او  هیچ فرقی از تقلّب ندارد .

 

1.50

11

جمله ی« دانش آموز زرنگ در امتحانات تقلّب نمی کند . »  را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید . 

0.50

ج

12

نگارش

دو فایده ی طرح نوشته را بنویسید . 

 

0.50

13

انواع فهرست را فقط نام ببرید .

0.50

14

شرایط بهره گیری از منابع را بنویسید .

0.50

15

دو ویژگی از ویژگی های یک مقاله را بنویسید . 

0.50

16

عنوان کتب زیر با استفاده از کدام روش ها انتخاب شده است ؟

 الف ) چه باید کرد ؟         ب  ) نون و القلم

0.50

17

چرا هنگام استفاد از منابع در تحقیق ، باید از منابع علمی تازه و از نویسندگان معتبر استفاده نماییم ؟

0.50

18

کدام یک از فرهنگ نامه های زیرعمومی و کدام یک تخصّصی است ؟

الف ) لغت نامه ی دهخدا                            ب ) فرهنگ موضوعی قرآن جید

0.50

19

مقاله های زیر از نظر نوع نگارش و هدف و محتوا جزو چه نوع مقاله هایی هستند ؟

الف ) کتاب وکتاب خوانی

ب ) فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

0.50

20

دو روش گردآوری اطلاعات را برای گزارش نویسی بنویسید . 

0.50

21

کدام یک از گزارش های زیر جنبه ی رسمی واداری دارد  و کدام یک ندارد ؟

الف ) گزارش بازدید علمی دانش آموزان                               

 ب ) گزارش مأمور راهنمایی و رانندگی از صحنه ی تصادف

0.50

د

22

دستور

جمله ی هسته و وابسته را در عبارت زیر بیابید .

وقتی که به خانه رسیدم ، ناهار آماده بود .

 

0.50

23

با حروف ربط زیر جمله بسازید .                   

برای این که :                             

امّا :  

0.50

24

واژگان زیر را به عنوان قید در جملات جداگانه به کار ببرید .

 از این جا :

سه ساعت بعد :

هرگز :

حتماً :

1

25

واژه ی « خوب را در دو جمله طوری به کار ببرید که یک بار صفت و بار دیگر قید باشد . ( مشخص کنید.)

 

0.50

26

در عبارت زیر نوع ضمیرها را مشخص نمایید .

  ما هر روز که به خانه برمی گردیم ابتدا به مادر خود سلام می دهیم و بعد از ناهار و نماز ، سراغ تکالیفمان می رویم .

0.50

27

واژه ی « به به » را به عنوان شبه جمله به کار ببرید . 

0.50

28

نوع ساختمان ( ساده ، مشتق و ... ) صفات زیر را تعیین نمایید .

خودپسند                                             نابینا

0.50

29

از ترکیبات زیر ، دو ترکیب اضافی ( مضاف و مضاف الیه ) است ؛ تعلقی یا غیر تعلقی بودن آن ها را مشخص کنید .

روز خوب             روز جمعه

کتاب من              کتاب تاریخی

0.50

30

ساختمان اسم های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مرکّب و ... )

 تاریخ                    عروسک                            دوچرخه                         گلاب گیر

1

31

یک نام آوا را در جمله به کار ببرید .

0.50

32

قسمت مشخص شده ی کدام یک از جملات زیر فعل ساده و کدام یک فعل مرکّب است ؟

الف) او دوست دارد تکالیفش را خوب و تمیز بنویسد .

 ب ) او دوستی دارد که تکالیفش را خوب و تمیز می نویسد .

0.50

33

جمله ی « کتاب را خوانده ایم . » را مجهول کنید .

0.25

34

جمله ی مجهول « ماشین شسته شده است . » ر ابا آوردن نهاد « من » معلوم کنید . 

0.25

35

زمان و شخص فعل های « می کارند » و « کاشته بودی » را تعیین کنید . 

1

نمره با عدد :      نام و امضای دبیر :         

نمره با حروف :                                              

نوشته شده توسط عبدشاه در 14:47 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر