شنبه نهم آبان ۱۳۸۸

سؤالات امتحان پایانی درس :

زبان فارسی ( 1 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :    

 مدّت امتحان :  80  دقیقه

دانش آموزان سال : اوّل

نوبت دوّم سال تحصیلی  87 - 88

سازمان ارزشیابی و سنجش            آموزش

رشته :  عمومی

 

 

نام و نام خانوادگی : .............................   

ردیف

شرح سؤال

بارم

الف

1

زبان شناسی

پر کنید :  زبان ............................... است و کار اصلی آن ......................... میان انسان هاست .

 

0.50

2

تفاوت لهجه و گویش در چیست ؟ 

0.50

3

در زمان های گذشته هدف از مطالعه ی زبان چه بود ؟ 

0.50

4

زبان شناسان برای حل مشکل دگرگونی زبان ، چه راه حلّی اندیشیده اند ؟ 

0.50

5

منظور از کلمه ی علمی در تعریف زبان شناسی چیست ؟ 

0.50

6

در کدام بخش دستور زبان به بررسی نشانه های ساده و کلمات مشتق و مرکب می پردازند ؟

0.25

7

رابطه ی معنایی گروه های زیر کدام یک از روابط معنایی ترادف ؛ تضاد یا تضمّن است ؟

   ماه و آسمان                     خورشید و آفتاب             دوست و دشمن

0.75

8

واج شناسی را تعریف نمایید .

 

0.50

ب

9

املا و بیاموزیم .

در میان گروه کلمات زیر، املای چهار گروه نادرست است ، آن ها را اصلاح کنید .

شعن و منزلت

آسایش و فراغ بال            غم قربت      

غم اغیار

هوش و فراست

تحذیب و وارستگی

افرات و تفریط

بیت الحَزَن

رایت و عَلَم

 

1

10

چرا کاربرد هر یک از جملات زیر درست نیست ؟ آن ها را اصلاح کنید .

الف ) فیلمی که دیشب نشان می داد را دیدم .

ب ) آن قدر تلویزیون تماشا کرد که به قول معروف زیر پایش علف سبز شده است .

 ج ) این گیاه دارویی خواص های زیادی دارد .

 

0.50

 

0.50

 

0.50

11

کدام گزینه ی زیر نادرست است ؟ چرا ؟   

الف ) گرایشات                   ب ) سفارش ها

0.50

ج

12

نگارش

تفاوت زبان علمی و زبان ادبی چیست ؟ 

 

0.50

13

چرا گاهی از مقایسه استفاده می کنیم ؟ 

0.50

14

شکل ساده و امروزی عبارات زیر را بنویسید .

الف) نگهبان دین توانـَد بود .

  ب) از جای بشد .

0.50

15

پر کنید :  ................... عام ترین و صمیمانه ترین نوع نوشتن است .

0.25

16

یک نامه ی رسمی برای درخواست مرخصی از مدیر مدرسه با رعایت موارد لازم بنویسید . 

1.75

17

عبارت زیر را خلاصه کنید .

 دوستان و رفیقان آدم باید رازدار و هم راز او باشند تا او بتواند رازها و اسرار درونی و محرمانه ی خود را با آنان در میان بگذارد . 

1

18

خلاصه  ی خاطره ی امروز خود را بنویسید . 

0.50

د

19

دستور

با رسم نمودار ، نهاد و اجزای گزاره را در یکی از جملات زیر نشان دهید .

الف ) دوستم کتاب داستان را از کتابفروشی خریده است .

 ب ) من و دختر خاله ام از کودکی دوستان خوب هم هستیم . 

 

 

1

20

در فعل های زیر ، یک فعل ماضی استمراری دوّم شخص مفرد و یک فعل مضارع التزامی اوّل شخص جمع بیابید .

( توجّه : دو مورد اضافی است . )

    می خوری                بخوانیم

می دیدی                    خوانده ایم

0.50

21

فعل کدام جمله ی زیر ناگذر و کدام یک گذرا به مفعول است ؟

الف ) باران همه جا را شسته است .

  ب ) کودک تند می دوید .

0.50

22

ویژگی های شمار و معرفه یا نکره بودن اسم مشخص شده ی زیر را بنویسید .

       برادر من آن درختان را آب داده است .

0.50

23

هسته و نوع وابسته های پیشین و پسین را در گروه های اسمی زیر تعیین کنید .

الف ) این دو دوست صمیمی من   ( 1.25 )

ب  ) کدام کلاس اوّل ؟ ( 0.75 )

 

 

2

24

در عبارت زیر نوع ضمیر های مشخّص شده را بنویسید .

الف) هر روز که به خانه برمی گردیم ابتدا به مادر خود سلام می دهیم و بعد از ناهار و نماز ، به سراغ تکالیفمان می رویم .

 ب ) کدام را بیشتر دوست دارید ؟ آن کتاب را یا این را ؟

 

0.5

 

0.5

25

نوع قیدهای مشخص شده را بنویسید .

الف ) مسلمان واقعی هرگز دروغ نمی گوید .

ب  )  اتوبوس تند حرکت می کرد .

 ج )  من درس هایم را به دقّت می خوانم .

 د )  مادرم حتماً از نمرات خوب من خوشحال می شود . 

 

0.25

0.25

0.25

0.25

26

واژه های « از این جا » و « سه ساعت بعد » را به عنوان قید در جملات جداگانه به کار ببرید . 

0.50

27

نقش نماها و نوع آن ها را در جملات زیر مشخص نمایید .

 الف ) ای خدای مهربان ! یاری مان کن .

  ب )  هر کسی از کار خوب خوشش می آید .

 ج  )  من امتحاناتم را خوب نوشتم .

 د  )   هوا گرم است و من عرق می ریزم .

 

0.25

0.25

0.25

0.25

 

نوشته شده توسط عبدشاه در 14:42 |  لینک ثابت   •